Nama Surah : Al Ashr
Ayat Ke : 1

وَالْعَصْرِ

Demi masa.