Nama Surah : Ath Thur
Ayat Ke : 1

وَالطُّورِ

Demi bukit,